Начало Опазване Сигнализиране при проблеми с опазване

Преглеждане на 0 раздела отговори
 • Автор
  Публикации
  • #575
   БФСп
   Отговорник

    Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е отговорната институция за формирането и прилагането на националната природозащитна политика. Министерството разработва и прилага политиката и стратегията за опазване на околната среда по компоненти, отговаря за рационално управление и използване на водите и подземните природни богатства, за управление на дейностите, свързани с отпадъците и опасните вещества, за опазване на биологичното разнообразие, за ограничаване на вредните физични фактори и осъществява контрола върху състоянието на околната среда. Чрез регионалните и специализираните си структури МОСВ извършва контрол и управление на повечето от категориите защитени територии, прилага въведените законоустановени режими в тях, има водеща роля в поставянето на природозащитните приоритети и съответстващото им финансиране от националния бюджет и фондовете на ЕС.

    Всички неблагоустроени сухоземни и морски пещери са определени като местообитания с европейска значимост в България по смисъла на Директива 92/43/ЕЕС. По-голямата част от българските пещери са част от защитените зони включени в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Много от пещерите попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – резервати, национални паркове, природни паркове, защитени местности или природни забележителности. Регулациите на тези защитени територии важат и за пещерите, които се намират в тях. Някои защитени територии като защитени местности или природни забележителности са обявени с цел опазване на конкретни пещери или пещерни комплекси. За тях важат специални правила и режими, свързани със статута им и записани в заповедите за обявяване и плановете им за управление. Някои пещери съдържат ценни археологически и културни артефакти или са местообитание на редки животински видове и са защитени по силата на различни закони.

    Пещерите са много уязвими местообитания. Всяко увреждане може да наруши крехкото равновесие в подземната среда и да се окаже фатално за подземните съобщества и подземните обитатели. Пещерняците имат отговорната роля да са коректив и двигател на редица дейности по опазването на подземните местообитания. В някои случаи опазването на пещерите е свързано пряко дори със съхранението на здравето и живота на хиляди хора в карствоите райони, разчитащи на подземни води за питейни нужди. В тази връзка пещерняците имат огромна роля в предотвратяването на замърсяване и унищожаване на пещерите и подземната среда, както и  за сигнализирането на отговорните институции в случай на подобни нарушения на законодателството.

    В тази връзка подаването на сигнали до отговорните институции е от изключителна важност.

    В българското законодателство и в частност в Административнопроцесуалния кодекс има ясно разписани правните възможности на всички български граждани да сигнализират отговорните институции при наличие на действия увреждащи пещерите и подземната среда.

    А именно:

    За подаване на предложение или сигнал не се изисква наличие на личен и пряк правен интерес.

    Исканията, сигналите и предложенията, жалбите, протестите, молбите, исковете и приложенията към тях могат да се подават до административните органи, органите на съдебната власт, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги по електронен път по реда на Закона за електронното управление съответно по Закона за съдебната власт, а също и чрез лицензиран пощенски оператор, както и по факс или по друг начин, оповестен от съответния орган на Интернет страницата му.

    Подаването на сигнали за проблем с опазването на дадена пещера може да бъде осъществено на зелените телефони на МОСВ, Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ), Басейновите дирекции и Дирекциите на националните паркове.

    Освен на зеления телефон сигнали могат да се подават и чрез електронната поща на всеки от РИОСВ, както и чрез писма на хартиен носител. Последните е добре да бъдат входирани в деловодството на всяка РИОСВ.

    Писменият сигнал трябва да съдържа:

    • Описание на проблема – замърсяване, повреждане, унищожаване на дадена пещера.
    • Дата на събитието или на установяването на проблема.
    • Местоположение на обекта – географски координати на входа (ако са налични), местност, населено място, община, област. Ако проблема е навътре в пещерата – описание или посочване на мястото – вход, привходни части, подземни галерии.
    • Какво е наблюдавано и ако е възможно се посочва и източника на проблема. Например – източник на замърсяване.
    • Приложени снимки или друга визуализация. Съвремнните мобилни устройства и достъпността на дигитална фотографска техника правят това условие почти задължително.
    • Име на лицето или организацията (пещерен клуб или др.), подаващи сигнала.

    Така изготвеният сигнал с нужните приложения се изпраща по електронен път до съответните РИОСВ в страната или на хартиен носител на пощенския им адрес. Не забравяйте да потърсите коя регионална инспекция е отговорна за района на вашия сигнал. Те не съоветстват на административното деление. Някои РИОСВ, които отговарят за район включват няколко области.

    Според българското законодателство – Решението по сигнала се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му. Когато особено важни причини го налагат, срокът може да бъде продължен от по-горестоящия орган, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят.

    Контактът между отделните пещерняци, както и техните неправителствени организации в лицето на пещерните клубове и Българска федерация по спелеология от една страна и отговорните институции за опазването на българската природа, е от изключителна важност.

    Не се притеснявайте да сигнализирате и да контактувате с държавната администрация по проблемите касаещи опазването на пещерите. Това е ваше неотменимо право.

    При възникнали проблеми или неясноти и ако имате нужда от съвет за подаване на сигнал може да се свържете с Комисията по опазване на пещерите и карста към БФСп.

  Преглеждане на 0 раздела отговори
  • Трябва да влезете в профила си, за да отговорите в темата.